MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

 

Informácie: Dlhodobo sa venuje využitiu nízkofrekvenčného magnetického poľa na podporu hojenia a regenerácie organizmu a jeho celkového liečebného využitia. Od roku 1998 sa aktívne venuje poradenskej činnosti v oblasti pulznej magnetoterapie. Od roku 2003 odborný lekársky konzultant pre zákazníkov firmy Biomag.

 

Pulzná magnetoterapia

* školiaca a poradenská činnosť v oblasti vývoja

* testovanie a využitie doplnkov stravy v prevencii s cieľom upevniť a skvalitniť stav zdravia

* ďalšie využitie doplnkov stravy ako podpornej liečby u mnohých závažných zdravotných postihnutí

* poradenská činnosť v oblasti pulznej magnetoterapie – od r. 1998

* od roku 2003 odborný lekársky konzultant pre zákazníkov firmy Biomag

* spoluautor kníh Zdraví a magnetoterapie Biomag (do roku 2015 8. vydanie)

 

Profesný životopis

* 1979 ukončenie štúdia všeobecného lekárstva VLVDÚ JEP a LF UK v Hradci Králové, udelenie titulu MUDr.

* 1983 atestácia 1. stupňa v odbore Hygiena a epidemiológia

* 1990 nadstavbová atestácia z odboru Hygiena práce a choroby z povolania

* 1992 obhájenie kandidátskej dizertačnej práce, udelenie titulu CSc.

* 1994 kvalifikačný kurz ekológov Ministerstva obrany (MNO, VLA JEP, NATO SCHOOL-SHAPE)

* 1997- doteraz rad kurzov a školení zameraných na oblasť hygieny práce

 

Doterajšie pôsobenie

* 1980-1981 lekár na vojenskom útvare

* 1981-1985 epidemiológ obvodu v Žatci, od roku 1983 v Brne

* 1985-1994 odborný asistent hygieny práce na Katedre vojenskej hygieny VLA JEP Hradec Králové (Vojenská lekárska akadémia J. E. Purkyně)

* 1994-1997 vedúci oddelenia pracovného lekárstva a fyziológie práce KHS Hradec Králové

* 1997-2006 vedeckopedagogický pracovník Katedry vojenskej hygieny VLA JEP Hradec Králové

* 2006-2014 vedúci skupiny hygieny práce katedry vojenskej hygieny FVZ UO Hradec Králové (neskôr Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Hradec Králové - FVZ UO)

 

2015 – Po odchode do dôchodku sa aktívne podieľa na poradenskej činnosti vo firme Biomag Jičín v oblasti magnetoterapie a ďalej poskytuje konzultácie v oblasti podpornej liečby pri nádorových, autoimunitných chorobách a v oblasti prevencií chorôb pre firmy Areko Praha a Phyto Prostějov.

 

Pedagogická činnosť

* pregraduálna a postgraduálna výučba poslucháčov FVZ UO Hradec Králové, príslušníkov zdravotníckej služby AČR, príslušníkov zahraničných misií pred výjazdom

* vedenie kurzov pre IPVZ Praha

* atestačná príprava lekárov

* školiteľ doktorandského študijného programu vojenská hygiena a chorôb z povolania

 

Vedecko výskumná činnosť

* zameranie práce na problematiku hygieny práce, chorôb z povolania a komunálnej hygieny s dôrazom na pôsobenie negatívnych faktorov pracovného a životného prostredia na organizmus, hodnotenie ich odozvy na zdravotný stav exponovaných, ďalej zameranie na prevenciu závažných ochorení a poškodenie zdravia

* autor a spoluautor na viac ako 200 publikáciách, prednáškach, záverečných výskumných správach, učebných textoch, monografiách a expertízach novo zavádzanej techniky

 

Ako vedecko – pedagogický pracovník Vojenskej lekárskej akadémie sa desiatky rokov venoval hodnoteniu fyziologických a patologických zmien organizmu pri expozíciách fyzikálnym faktorom životného a pracovného prostredia vrátane elektromagnetického žiarenia, mikrovĺn, hluku a vibráciám.

Odborne posudzoval zdravotné riziká pri možnej prevádzke EBR radaru pri jeho prípadnej inštalácii v SR v rámci protiraketovej obrany.

Dlhodobo sa venuje využitiu nízkofrekvenčného magnetického poľa na podporu hojenia a regenerácie organizmu a jeho celkového liečebného využitia.

Z tejto činnosti čerpal pri spolupráci pri vývoji a posudzovaní prístrojov Biomag – prístrojov pre nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu.

 
Späť do obchodu